Kruiszorg - Met zorg verbonden

Algemene informatie

Wat zijn risico- en beschermende factoren? Welke bijkomende psychiatrische problematiek kan risicogedrag bij mensen met een LVB mede beïnvloeden? Hoe voorkom je verslaving, daderschap, slachtofferschap en grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je praktisch om met mensen met een LVB die in handen van loverboys (dreigen te) vallen? Waar houd je in de gespreksvoering over deze thema's rekening mee bij mensen met een LVB?

Kruiszorg begeleidt graag dmv haar kennis, ervaring en praktische inzichten ten aanzien van deze vragen....


De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is, zoals complexe ouder- en kindeigenschappen die het hechtingsproces verstoren. Kruiszorg kan uit ervaring begeleiden bij hechtingsproblematiek en denkt na over de manier waarop je (als professional) kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en / of kind sprake is van een kwetsbaarheid. Daarbij kun je denken aan mensen met faalangst, een (licht) verstandelijke beperking, autisme en / of gedragsproblemen. Maar een migratie-achtergrond kan bijvoorbeeld ook een kwetsbaarheid zijn. Denk daarbij aan de gevolgen van een migratietrauma of onvoldoende op de eigen cultuur aansluitende hulpverlening.

Kruiszorg begeleidt graag dmv haar kennis, ervaring en praktische inzichten....


Mentaliseren betekent dat je na kunt denken over wat jij zelf denkt en voelt, evenals over hetgeen anderen denken en voelen. Het vermogen om te mentaliseren helpt ons als mensen om betekenis en intenties toe te schrijven aan het gedrag van anderen. Met andere woorden: het helpt ons anderen te begrijpen. In interacties met andere mensen is kunnen mentaliseren dus enorm belangrijk. Lukt iemand dat wel of niet

Nu is dat vermogen niet bij iedereen even goed ontwikkeld en bij sommige mensen neemt dat ronduit problematische vormen aan. Mensen met autisme, een (borderline) persoonlijkheidsstoornis, hechtingsproblemen, depressieve en suïcidale problematieken, worstelen vaak met mentaliseren. En dat heeft dan weer zijn weerslag op hun presteren op school, het werk, de kwaliteit van hun leven- en/of partnerrelatie, hun ouderschap, enzovoort. Maar ook ouders/professionals dienen hun eigen proces van mentaliseren in controle te houden, hetgeen niet altijd even gemakkelijk blijkt te zijn in de weerbarstige praktijk.

Kruiszorg begeleidt graag dmv haar kennis, ervaring en geeft graag praktische handreiken ten aanzien van de manier waarop je het mentaliseren bij verschillende doelgroepen (patiënten, cliënten en leerlingen) kunt ondersteunen en de wijze waarop je ook zelf in positief kunt blijven.


Jarenlang werd er vooral gesproken over professionele afstand. De laatste paar jaren is professionele nabijheid weer aan een comeback bezig. Er écht zijn voor mensen mag weer. Sterker nog: het moet! Want voor het aangaan van een constructieve hulpverleningsrelatie is het noodzakelijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen en je vertrouwen. En dat jij hen vertrouwt. Daarnaast laat onderzoek zien dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener een belangrijke voorspeller is van het resultaat dat een hulpverleningstraject uiteindelijk zal opleveren. Voor een kwalitatief goede werkrelatie is zorgzaam communiceren essentieel. Maar hoe zorg je dan dat je écht betrokken bent bij iemand, zonder dat je daarmee over je eigen grenzen of die van een organisatie heen gaat? Hoe win en behoud je het vertrouwen van mensen? Wat zijn de ingrediënten die voor een goed contact, bloei en welbevinden van een hulpvrager kunnen zorgen? En hoe doe je dat wanneer iemand niet om hulp gevraagd heeft, omdat diegene in een bemoeizorgtraject zit of zelfs in de gedwongen hulpverlening? Of als iemand een licht verstandelijke beperking heeft? Hoe voorkom je dat je als gevolg van zogeheten "overdracht" - en op basis van je eigen verleden - iemand anders gaat zien dan diegene daadwerkelijk is? Als dat gebeurt, dan kan het  immers met het kwetsbare vertrouwen tussen hulpverlener en hulpvrager snel gedaan zijn.

Kruiszorg begeleidt graag dmv haar kennis, ervaring en praktische inzichten ten aanzien van deze vragen over professionele nabijheid.......


Sociaal zwakke gezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. Zo kan het gaan over opvoedingsproblematiek, werkloosheid en financiële problemen, individueel functioneren van gezinsleden of de relatie tussen de (ex-)partners.

In veel gezinssituaties is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Deze uiten zich niet zelden in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel overlast veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wanneer er dan ook nog sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek dan zien we vaak een toename van probleemgedrag.

De mate waarin sociaal zwakke gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert en is afhankelijk van het functioneren, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals leerproblemen of psychiatrische problematiek.

Hulpverleners ondervinden vaak moeilijkheden in de begeleiding van deze gezinnen. Wanneer het niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties onvermijdelijk. Het adequaat begeleiden van sociaal zwakke gezinnen vraagt dan ook een grote mate van zelfkennis en omgevingsbewustzijn. Maar HOE doe je dat?

Bij kruiszorg ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar de betreffende casus met medewerking van ons als ervaringsdeskundigen. De werkzame factoren die worden behandeld zijn evidence based onderzocht en worden gekoppeld aan best practice werkmodellen en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen.

Een ontworpen checklist voor het in kaart brengen, classificeren en beschrijven van multi-problem-problematiek, maakt deel uit van onze zorg.

Kruiszorg begeleidt graag dmv haar kennis, ervaring en praktische inzichten.....